Csoportos oktatás / Érettségi előkészítő

matek érettségi felkészítő MENETREND

 

1. alkalom: 2017. március 18., szombat, 13:00-17:00-ig
– Az általános iskolai anyag gyors átismétlése (egyenes arányosság, fordított arányosság százalékszámítás)
– Halmazok, részhalmazok, nevezetes számhalmazok, halmazműveletek, intervallumok
– Számelmélet bevezetése, oszthatóság, prímek, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös         többszörös, relatív prímek, számrendszerek

2. alkalom: 2017. március 25., szombat, 13:00-17:00-ig

– Házi feladat ellenőrzése
– Algebrai alapfogalmak, egyneműség, szorzatalak-összegalak, zárójelbontások, hatványozás azonosságai, nevezetes azonosságok, szorzattá alakítás lépései, négyzetgyök, racionális törtkitevő, logaritmus

– Függvény fogalma, jellemzése (értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték, monotonitás), lineáris függvények, másodfokú függvények, abszolút érték függvény, négyzetgyök függvény, lineáris törtfüggvény, függvények transzformációi

3. alkalom: 2017. aprilis 1., szombat, 13:00-17:00-ig
– Házi feladat ellenőrzése
– Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
– Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
– Abszolút értékes egyenletek, gyökös egyenletek
– Elsőfokú és másodfokú egyenletre, egyenletrendszerre vezető szöveges feladatok
– Házi feladat ellenőrzése
– Exponenciális egyenletek és egyenlőtlenségek, logaritmus azonosságai,logaritmusos egyenletek és egyenlőtlenségek, szöveges feladatok

4. alkalom: 2017. aprilis 8., szombat, 13:00-17:00-ig

– Házi feladat ellenőrzése
– Síkgeometriai alapfogalmak átismétlése, Pitagórász-tétel, Thálész-tétel, háromszögek, négyszögek, szimmetrikus sokszögek, átlók száma, belső szögek összege, egybevágósági transzformációk
– Kör és részei, kerületi és középponti szögek tétele, hasonlóság fogalma, magasság-tétel, befogó-tétel, hasonlósági transzformációk
– Trigonometria alapjai derékszögű háromszögekben, radián és fok, szöveges feladatok
– Szögfüggvények általánosítása, trigonometrikus függvények, trigonometrikus egyenletek, sin-tétel, cos-tétel

5. alkalom: 2017. április 5., 2017. április 15..szombat, 13:00-17:00-ig
– Házi feladat ellenőrzése
– Koordináta-geometria bevezetése, vektor fogalma síkban és koordináta-rendszerben, vektorműveletek, skaláris-szorzat, hajlásszög kiszámolása
– Két pont távolsága, felezőpont és háromszög súlypontja
– Egyenest meghatározó adatok: irányvektor, normálvektor, meredekség
– Egyenes egyenletei, egyenesek metszéspontja
– Kör egyenlete, kör és egyenes metszéspontjainak kiszámolása

6. alkalom: 2017. április 29.., szombat, 13:00-17:00-ig
– Házi feladat ellenőrzése, ismétlés
– Kombinatorikai alapfogalmak, permutáció, variáció, kombináció
– Gráfelméleti alapfogalmak, fokszám, egyszerű gráf, teljes gráf, fokszám-tétel
ismétlés, gyakorlás

7. alkalom: 2017. április 22., szombat, 13:00-17:00-ig
– Házi feladat ellenőrzése, ismétlés
– Események, műveletek eseményekkel
– Valószínűség-számítás klasszikus modellje, geometriai valószínűség, visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel (binomiális és hipergeometrikus eloszlás)
– Statisztika alapjai, módusz, medián, átlag, szórás
– Oszlopdiagram, kördiagram
ismétlés, gyakorlás

8. alkalom: 2017. május 6., szombat, 13:00-17:00-ig

– Házi feladat ellenőrzése, ismétlés
– Számtani sorozatok, általános tag képlete, összegképlet
– Mértani sorozatok, általános tag képlete, összegképlet
– Összetett sorozatos feladatok
– Térgeometriai alapfogalmak átismétlése, hasábok és tulajdonságaik, gúlák és tulajdonságaik, a gömb
– Vegyes térgeometriai feladatok
– Ismétlés, gyakorlás, próbavizsga

fizika érettségi felkészítő MENETREND


1.alkalom: Kinematika és Dinamika

március 18. szombat, 13:00-17:00-ig

    1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás: E.V.E.

 • Közép szint: Egyszerű feladatok
 • Emelt szint: relatív mozgások

    2. Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgások: E. V. E. V.

 • Közép szint: Szabadesés, hajítás
 • Emelt szint: Ferde hajítások

    3. Dinamika: avagy a mozgás oka

 • Középszint: Erő, erőhatás, mozgásegyenletek, súrlódás
 • Emelt szint: Lendület megmaradás, lejtők, ütközések

   4. Munka, energia:

 • Közép szint: helyzeti, mozgási, potenciális energia, munkafajták, munkatétel
 • Emelt szint:  Energia átalakulás, Energia átalakítás, Energia megmaradás

 

2.alkalom: Körmozgások és Statika

március 25., szombat, 13:00-17:00-ig

  1. Körmozgás: 

 • Közép szint: Általános fogalmak bevezetése, egyszerű példák
 • Emelt szint: Összetett példák, egyenletesen változó körmozgás

  2. Forgómozgás:

 • Közép szint: Általános feladatok
 • Emelt szint: Tehetetlenségi nyomaték

  3. Statika:

 • Közép szint: Anyagi pont egyensúlya, tömegpont egyensúlya, egyszerű gépek
 • Emelt szint: Álló csiga, mozgó csiga, egyensúly a lejtőn, kéttámaszú tartók

3.alkalom: gravitáció rezgőmozgás folyadékok 

április 1. szombat, 13:00-17:00-ig

  1. Gravitáció:

 • Közép szint: Általános tömegvonzás, Kepler törvények
 • Emelt szint: kozmikus sebességek

  2. Rezgőmozgás:

 • Közép szint: Kitérés, sebesség gyorsulás, maximális sebesség gyorsulás, rezgésidő, lengésidő
 • Emelt szint: Energia megmaradás törvénye rezgő rendszereknél, csatolt rezgések, csillapított rezgések

  3. Nyugvó folyadékok fizikája:

 • Közép szint: Pascal törvénye, felhajtóerő egyszerű példák
 • Emelt szint: Folyadékok egyensúlya

  4. Áramló folyadékok fizikája:

 • Közép szint: Kontinuitási egyenlet
 • Emelt szint: Bernoulli törvény

4.alkalom: Hőtan

április 8., szombat, 13:00-17:00-ig

  1. Termodinamika 1:

 • Közép szint: Állapotegyenlet alkalmazása feladatokban
 • Emelt szint: Gáztörvények alkalmazása bonyolultabb példáknál  

  2. Termodinamika 2:

 • Közép szint: Gázok speciális állapotváltozásai
 • Emelt szint: Hőtan főtételeinek alkalmazása feladatmegoldásoknál, körfolyamatok  

  3. Hőtágulás:

 • Közép szint: Lineáris hőtágulás,  A hőmérséklet, a hőmennyiség, a hőtágulás fogalma.
 • Emelt szint: Térfogati hőtágulás, szilárd testek, folyadékok, gázok hőtágulása, a hőtágulást leíró összefüggések.

 

5.alkalom: Halmazállapot változások, Optika

április 15., szombat, 13:00-17:00-ig

  1. Halmazállapot változások: 

 • Közép szint: A szilárd, a cseppfolyós és a légnemű halmazállapot általános jellemzése; gáz, gőz, telített gőz, páratartalom fogalma. Egyszerű példák
 • Emelt szint: Az olvadás/fagyás, párolgás/forrás, lecsapódás, szublimáció folyamata, jellemző mennyiségei, mértékegységeik. A folyamatokat befolyásoló tényezők. A halmazállapot-változások jellemzése energetikai szempontból.

  2. Optika:

 • Közép szint: A fény mint hullám; a polarizáció, az elhajlás, az interferencia, a diszperzió fogalma.
 • Emelt szint: A geometriai optika, leképezés, gyakorlati felhasználás, optikai eszközök, nagyító (lupe), mikroszkóp,

 

6.alkalom: Elektromosságtan

április 22., szombat, 13:00-17:00-ig

  1. Elektrosztatika:

 • Közép szint: Az elektromos erőtér fogalma, jellemzése: térerősség, potenciál, feszültség, erővonalak. Egyszerű elektrosztatikus erőterek. Egyszerű példák
 • Emelt szint:Példák a mindennapi életből; földelés, árnyékolás, kondenzátor, elektromágnes alkalmazása. Bonyolultabb példák  

  2. Az elektromos áram:

 • Közép szint: Az elektromos áram fogalma, áramforrások, az elektromos áramkör. Ohm törvénye.
 • Emelt szint: Az áram hőhatása-teljesítménye, munkája, gyakorlati vonatkozások. Az áram mágneses, vegyi, biológiai hatásai. Elektrolízis, Faraday-törvények.  

  3. Az elektromágneses indukció:

 • Közép szint: Áram és mágneses tér kölcsönhatása, Lorenz-erő. A mozgási indukció jelensége, értelmezése a Lorenz-erő alapján
 • Emelt szint: A nyugalmi indukció jelensége. Lenz törvénye. Gyakorlati alkalmazás, az elektromos áram előállítása, szállítása, generátorok, a transzformátor

  4. A váltakozó áram:

 • Közép és emelt szint: A váltakozó áram fogalma, jellemzői, váltakozó áramú berendezések. Feladatmegoldás

 

7.alkalom: Atomfizika

aprilis 29., szombat, 13:00-17:00-ig

 • Közép szint: Az anyag atomos szerkezetére utaló jelenségek. Avogadro törvénye. Az elektromosság elemi töltése, az elektron mint részecske. Az atommag felépítése, kötési energia, tömegdefektus. Magátalakulások, radioaktív bomlások, maghasadás, láncreakció. Fotoeffektus, Einstein-féle fényelektromos egyenlet, fotocella, a fény kettős természete.
 • Emelt szint: Az atom felépítése. Rutherford szóráskísérlete. Atommodellek. Sugárzások, sugárzásmérés, felhasználásuk. Atomreaktor, atombomba, hidrogénbomba. Hullámtulajdonságok. Az anyaghullám fogalma; de Broglie-féle hullámhossz. Fotoeffektus, Einstein-féle fényelektromos egyenlet, fotocella, a fény kettős természete.  

Jelentkezne tanfolyamunkra?

Hívjon minket!
06-70-433-81-25

Vagy írjon nekünk az űrlapunkon keresztül!