Matek

matematika alapozás, felzárkóztatás és érettségi előkészítés

Fizika

fizika felkészítés, egyetemi alapozás reál szakon tanulóknak (orvosoknak, mérnököknek)

Programozás

C++, C#, JAVA és
Matlab oktatás

Sziasztok!

Szabó András fizikus vagyok

Pályámat gimnáziumi tanárként kezdtem, ahol matekot és fizikát tanítottam. Ezután kutató lettem az akadémián (Röntgen Spektroszkópia, Nukleáris Anyagtudomány), később fejlesztő a verseny szférában (félvezető fizika, orvosi képalkotás). Mindeközben magántanárként is tevékenykedek immár 6 éve.

Az oktatói, kutatói és fejlesztői tudásomat arra szeretném felhasználni, hogy matekot, fizikát és programozást tanítsak azért, hogy a lehető legstabilabb módon adjam át mindhárom témakör alapjait, minden érdeklődő diáknak.

oktatási módszereim:

Egy alkalom általában 120 perc azaz 2 óra.

Az 1. órában elmagyarázom az elméletet, megértjük a törvényeket, egyenleteket és az ábrákat.

A 2. órában önálló feladat megoldás következik, hiszen minden tanulónak meg kell tudni oldani a feladatokat önállóan is. Ez azért nagyon fontos, mert amikor írja a dolgozatot akkor én már nem leszek jelen, hogy segítsek. A feladat megoldások arra jók, hogy a számolás technikai alapok megerősödjenek.

Ha csak egyszerűen átfutjuk a tananyagot akkor úgy tűnik mintha megtanultuk volna, de ez általában nem elég. Végig kell venni a feladatok számolási részeit is alaposan. Ekkor szokott kiderülni, hogy milyen hiányosságok miatt nincsenek meg a jó jegyek.

Fontosnak tartom, hogy javítsam a diákok tanuláshoz való viszonyát! Ha a diáknak a számolások vagy a megértések során sikerélményei vannak, akkor egy idő után már nem fogja megterhelőnek látni a tanulást.

Az is fontos, hogy javítsam a tanulók szociális kompetenciáját. Például a szóbeli feleletek esetében fontos, hogy az adott témakört egész mondatokkal fejezzék ki a tanulók, valamint az is, hogy milyen a felépítése az előadott témának. Emellett említsük meg azt is, hogy a szabályos, rendezett íráskép is nagyban javítja a tanulmányi eredményeket.

Alapvetően a következő 3 területtel foglalkozom:

Matematika

témakörök:

– egyetemi alapozás
– érettségi felkészítés
– év végi eredmények javítása
– dolgozat jegyek javítása

főbb gimnáziumi témakörök:

algebra

– számtani alapműveletek (+,-,*,/), műveleti sorrend, törtek (bővítés, egyszerűsítés, reciprok, +,-,*,/),
– zárójelfelbontás, kiemelés, hatványozás, gyök,
– oszthatósági szabályok, prímszámok, prímtényezős felbontás, LNKO, LKKT

sorozatok, arányosságok, algebra folytatása

– számhalmazok, egyenes és fordított arányosságok,
– nevezetes azonosságok, szorzattá alakítás, százalékszámítás, normál alak,
– sorozatok (mértani, geometriai), számtani és mértani közép

függvények

– a függvény definíciója, egyenes egyenlete, meredekség, másodfokú függvény,
– másodfokú függvény grafikus ábrázolása teljes négyzetté alakítással,
– hatvány függvény, gyök függvény, inverz függvények

egyenletek

– egyenlet megoldás, egyenletrendszer megoldás, egyenletek grafikus megoldása,
– kikötések, egyenlőtlenségek megoldása, abszolút értékes egyenletek megoldása,
– gyökös egyenletek, exponenciális és logaritmikus egyenletek megoldása

trigonometria

– logaritmus függvény, feladatok, exponenciális függvény feladatok,
– szögfüggvények (szinusz, koszinusz, tangens), trigonometria, algebrai trigonometria

geometria

– geometria, Pitagorasz tétel, háromszög hasonlóság, párhuzamos szelők tétele,
– sík és térgeometria, háromszögek, a kör, érintő, fok és radián, Thalész tétel,
– mi a Pí?, tükrözések, négyszögek

koordináta geometria

– szinusz tétel, koszinusz tétel, addíciós tételek, vektorok és vektorműveletek,
– koordináta geometria, normál és irányvektoros egyenletek

halmaz elmélet

– halmazelmélet: metszet, unió, különbség, számosság,
– kombinatorika: permutáció, variáció, kombináció, logika, gráfok

Fizika

témakörök:

– biofizika orvosoknak
– hálózat számítási módszerek villamos mérnököknek
– minden témakör gimnáziumban:

főbb gimnáziumi témakörök

kinematika

– néhány matematikai fogalom bevezetése: egyenes és fordított arányosság, függvény
– kinematikai függvényekkel leírt mozgások
– időfüggő függvények,
– egyenes vonalú egyenletes mozgás,
– egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás,
– szabadesés, ferde hajítások

körmozgás, gravitáció

– körmozgás: egyenletes, változó,
– harmonikus rezgőmozgás,
– harmonikus rezgőmozgás és körmozgás kapcsolata,
– tömegvonzás,
– Kepler törvények

dinamika

– mozgások leírása erők segítségével
– eredő erő, mozgásegyenletek,
– lendület (impulzus),
– mozgás lejtőn, munka, energia, teljesítmény,
– M.E.M.: mechanikai energia megmaradásának tétele
– ütközések: rugalmas, rugalmatlan

statika, forgómozgás

– statika,
– forgó mozgás,
– forgatónyomaték,
– tehetetlenségi nyomaték,
– perdület

termodinamika

– hőtan: hőmérsékleti skálák, gáztörvények,
– hidrosztatika, felhajtóerő,
– hőtágulás, egyesített gáztörvény,
– termodinamika I. főtétele,
– térfogati munka, körfolyamatok,
– termodinamika II. főtétele,
– entrópia

elektromosságtan

– elektrosztatika: Coulomb erő,
– elektromos térerősség, potenciál, munka
– egyenáramú áramkörök (soros, párhuzamos),
– kondenzátor, Ohm törvény,
– Kirchoff törvények,
– feszültségosztó, áramosztó
– félvezetők elmélete

mágnesesség

– időben állandó mágneses tér, rúdmágnes és pólusai
– mágnesezés, hiszterézis, elektromágnes,
– mágneses mező, magnetométer,
– mágneses indukcióvektor, fluxus,
– tekercs mágneses tere
– egyenes vezető mágneses tere,
– Lorentz erő,

– önindukció: Lenz törvénye
– nyugalmi indukció: transzformátor

– mozgási indukció: generátor
– váltóáram

modern fizika és optika

– a fény mint hullám, polarizáció, elhajlás
– interferencia, diszperzió
– fotoeffektus
– geometriai optika, leképezések
– optikai eszközök, nagyító (lupe), mikroszkóp, távcső
– atomfizika
– lézer, kényszerített emisszió,
– Heisenberg egyenlőtlenség
– gázlézer, szilárdtest lézer, félvezető lézer
– magfizika: radioaktív sugárzások

Programozás

nyelvek:

– SQL – adatbázis kezelés
– C/C++
– C#
– Java
– Matlab
– html, CSS

főbb C/C++ témakörök:

bevezetés, változók, operátorok

– ismerkedés a Visual Studio-val, projekt készítés, a legegyszerűbb program,
– C++ forráskód fordításának lépései
– konzol ablakra kiírás, beolvasás, változók deklarálása és inicializálása,
– alapműveletek, operátorok, operátor precedencia, típusok, számábrázolás,
– memória címek

vezérlési szerkezetek

– vezérlési szerkezetek: folyamatábrák, vezérlési szerkezetek
– (while, for, – do-while, switch-case, if-else-if, break, continue) növelő operátor, blokkok,
– láthatóság, egymásba ágyazott ciklusok,
– programozási tételek

tömbök, pointerek

– véletlen számok, maradékképző operátor, tömbök indexelése: írás, olvasás,
– tömbök címe, pointerek, pointer aritmetika, tömbök és pointerek kapcsolata,
– többszörös indirektség, 2 dimenziós tömbök, mutató tömbök
– dinamikus memóriakezelés

függvények

– függvények, paraméter átadás, visszatérési érték, prototípus, szignatúra,
– láthatóság, élettartam, függvényhívás, egymásba ágyazott hívások,
– túlterhelés, egymásból hívás, másodfokú egyenlet megoldó program,
– rekurzió, programozási tételek
– prím keresési megoldások, számrendszerek közötti átváltás (2->10 és 10->2)

karakteres változók

– karakteres változók, karakter tömbök, karakteres függvények, a string típus,
– karakteres feladatok a char* típus,
– karakter készletek

struktúrák

– struktúrák, struktúra tömb, példányosítás , tagelérés,
– tömb átadása függvénynek, pointer referencia,
– tömbök mérete, sizeof utasítás

OOP és osztályok

OOP: objektum orientált programozás, osztályok, konstruktorok (default, paraméterezett, copy),
– az OOP elemei (data hiding, encapsulation, inheritance, polimorphism),
– statikus és dinamikus példányosítások
– osztálytagokra mutató pointerek, inicializációs lista,
– nyíl és pont operátorok, indirekt értékadás, this pointer

file műveletek, adatszerkezetek

– file műveletek, file-ból való olvasás, file-ba való írás,
– bonyolultabb szöveges programok, 
– láncolt lista adatszerkezet
– FIFO adatszerkezet

C# , Java:

változók
operátorok
vezérlési szerkezetek
függvények
osztályok
OOP

MATLAB kutatóknak

“Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.”

Antoine de Saint-Exupéry
Reál Magániskola Matek

Általános iskola

Itt talán a legfontosabb, hogy az alapok rendben legyenek. Túlnyomórészt szövegértésen alapulnak a feladatmegoldások.

Reál Magániskola tanfolyam

Gimnázium

Gimnáziumban az alapozás tovább folytatódik, bár itt már megjelenek magasabb szintű matematikai eszközök matekból és fizikából is.

Reál Magániskola Egyetem

Egyetem

Az egyetem a gimnáziumi alapokra épül. Az első és második évfolyamban vannak az un. szórótárgyak. Ezeket erős alapok nélkül nehéz vagy lehetetlen teljesíteni. Éppen ezért érdemes az alapozást minél előbb elkezdeni.

Reál Magániskola Fizika

Munkaerőpiac

Az utóbbi években hatalmas munkaerőhiány alakult ki a programozók körében. Olvasd el a bell research kutatását a témakörben!

Rólam mondták

C# ból kellett dogát írnom. Elöször kicsit nehéz volt, de aztán tök jól belejöttem!

Boros Szebasztian
C# tanuló

Olyan tanárra volt szükségem, akivel gyorsan és rugalmasan lehet haladni.

Csépány Viktória
matek tanuló

Nyáron pótvizsgáztam matekból. Egy jó fej tanárra volt szükségem.

Farsang Péter
fizika tanuló

We started to programming C++ just a month ago, we already learnt a lot, we enjoy the classes, Andras’s way of teaching is very clear and understandable. We highly recommend his lessons to anybody who wants to learn programming from any level. Monika and Tibor

Slezák Mónika
C++ tanuló

C++ programozást tanultam Szabó Andrásnál. Az órák jó hangulatban teltek. Az egyetemi felkészülésben sokat segített. Ajánlom bátran mindenkinek, olyanoknak is, akik teljesen kezdő szintről indulnak.

Vince Simon
C++ tanuló

Rengeteg feladatmegoldáson vagyunk túl és nagyon sokat segítettek a fejlődésemben. Bátran ajánlom!

Soós Péter
C++ tanuló

C++ -t kezdtünk el tanulni remekül megismertetti a programozást és megszeretteti még úgy is hogy sosem csináltam ilyet.

Mráz Ákos
C++ tanuló

Érthetőek és logikusak az órák. Amit kiemelnék, hogy belépési szinttől függetlenül mindenki sokat tud fejlődni, viszont az sincs lehúzva aki gyorsabban haladna

Benedek Gátas
fizika tanuló

Fizikából érettségizek és egyetemre alapozok. 3 hónapja járok erre a tanfolyamra de már most sokat segített, a tanár érthetően magyaráz, és sok olyan témát megértettem amit eddig nem.

Stadler Jázmin
fizika tanuló
A weboldalon sütiket használunk a felhasználói élmény javításának érdekében.
ElfogadomBeállítások

GDPR

  • Mi a cookie (süti)?
  • Google Analytics

Mi a cookie (süti)?

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlapok a böngészőnek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.

Weboldalunkon arra használjuk a cookie-kat, hogy minél jobb kezelhetőséget biztosítsunk látogatóinknak.

Adatkezelési tájékoztató

Google Analytics

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általunk használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépen. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásaid alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. 

Bővebb információ: Google Analytics Cookie